Deklaracja Dostępności


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.piw.jelenia-gora.pl


• Data publikacji strony internetowej: 30.12.2018

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.03.2021


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne
• Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
• Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-21
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Koordynator ds. dostępności: Zbigniew Abramowicz, e-mail: dostepnosc@piw.jelenia-gora.pl,
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jeleniej Górze znajdujący się przy ul. Wojewódzkiej 5A, 58-560 Jelenia Góra

• Do budynku prowadzi wejście ze schodami.
• Jest przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich.
• Budynek jest parterowy.
• Przed budynkiem nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
• Do budynku można wejść z psem asystującym.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.